Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Sayılı Sözleşme

Geçici İş İlişkisi Yetki Belgesi : 03-03-2023 - 13481551                    

 

 

 

Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi 17.06.2022- 11753185                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA 96 SAYILI

SÖZLEŞME (1949 TADİLİ)

 

ILO Kabul Tarihi                                       :8 Haziran 1949
Kanun Tarih ve Sayısı                              :08.08.1951 / 5835
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı      :14.08.1951 / 7884

 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’ye

davet edilerek orada 8 Haziran 1949 da otuz ikinci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı,

 

Toplantı gündeminin ikinci maddesine dahil bulunan ücretli iş bulma

büroları hakkındaki 1933 tarihli Sözleşmenin tadiline dair bazı tekliflerin kabulünü,

Bu tekliflerin, hakkında sözleşmenin yürürlükte bulunduğu her üyenin

parasız bir âmme iş ve işçi bulma bürosu bulundurması veya

bulundurulmasını sağlaması lazım geldiğini derpiş eden 1948 tarihli İş

ve İşçi Bulma Servisi hakkındaki Sözleşmeyi tamamlayacak bir

Milletlerarası Sözleşme şeklini almasını,

 

Kararlaştırdıktan sonra ;

 

Böyle bir servisin bütün işçi kategorilerinin faydalanabilecekleri bir

teşekkül olması lazım geldiğini göz önünde tutarak ;

Bin Dokuz yüz kırk dokuz yılı Temmuz ayının birinci günü ücretli iş bulma büroları hakkında bin dokuz yüz kırk dokuz muaddel Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder.

 

 

BÖLÜM I

Genel Hükümler

Madde 1

 

 1. Bu Sözleşme bakımından “ücretli iş bulma büroları” tâbiri şunları ifade eder:

 

a)    Kazanç gayesi takip eden iş bulma büroları, yani doğrudan doğruya veya dolayısıyla tarafların her hangi birinden maddi bir menfaat temini maksadıyla, bir işçiye iş, veya bir işverene işçi bulmak hususunda tavassut eden her şahıs, şirket müessese, acente veya diğer herhangi bir teşekkül; ve münhasıran veya esas itibariyle iştigal mevzuu işverenlerle işçiler arasında tavassuttan ibaret olan gazeteler ile,

b)    Kazanç gayesi takip etmeyen iş bulma büroları, yani maddi bir menfaat gütmemekle beraber, işverenlerden veya işçiden, yapılan hizmet mukabilinde duhuliye, aidat veya başka herhangi bir nam altında ücret alan şirket, müessese, acente veya diğer teşekküllerin iş bulma servisleridir.

 

 1. Bu Sözleşme gemi adamlarının işe yerleştirilmeleri hakkında uygulanmaz.

Madde 2

 

 1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının tedricen kaldırılmasını ve diğer iş bulma bürolarının bir nizama bağlanmasını derpiş eyleyen II. Bölüm hükümlerini mi, yoksa, kazanç gayesi takip eden iş bulma büroları da dahil olmak üzere ücretli iş bulma bürolarının bir nizama bağlanmasını derpiş eyleyen III. Bölüm hükümlerini mi kabul ettiğini onama vesikasında belirtecektir.
 2. Sözleşmenin III. bölümündeki hükümleri kabul eden her üye, II. bölümdeki hükümleri kabul ettiğini sonradan Genel Müdüre bildirebilir, böyle bir beyanın Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten itibaren, Sözleşmenin III. bölümünün hükümleri, anılan üye hakkında yürürlükten kalkarak II. bölüm hükümleri kendisine tatbik edilir.

 

 

BÖLÜM II

Kazanç Gayesi Takip Eden Ücretli İş Bulma Bürolarının Tedricen Kaldırılması  ve Diğer İş Bulma Bürolarının Bir Nizama Bağlanması

 

Madde 3

 

 1. 1. maddenin (a) fıkrasında yazılı kazanç gayesi takip eden ücretli iş büroları, süresi yetkili makam tarafından tayin edilecek mahdut bir devre zarfında kapatılacaktır.
 2. Amme hizmeti mahiyetinde bir iş bulma servisi ihdas edilmedikçe bu kapatma işi tatbik edilemeyecektir.
 3. Yetkili makam, muhtelif kategorilerdeki şahıslara iş bulmakla iştigal eden büroların kapatılması hususunda farklı mühletler koyabilir.

 

Madde 4

 

 1. Kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma büroları, kapanmalarına takaddüm eden mühlet zarfında;

 

a)    Yetkili makamın kontrolüne tabi olacaklardır.

b)    Ancak, tarifesi ya bu makama tevdi veya  onun tarafından tasvip edilecek yahut da anılan makam tarafından tayin edilmiş harçları ve masrafları alabileceklerdir.

 

 1. Bu kontrol, bilhassa, kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının muamelatıyla ilgili suiistimalleri önlemeye matuf olacaktır.
 2. Bu maksatla yetkili makamın ilgili işveren ve işçi teşekkülleriyle münasip tarzda istişaresi lazımdır.

 

Madde 5

 

 1. Milli mevzuatla sarih bir surette tespit olunan ve amme iş bulma bürolarınca matlup şekilde işe yerleştirilmeleri mümkün bulunmayan şahıs kategorileri hakkında istisnai surette ve ancak ilgili işveren ve işçi teşekküllerine münasip usullerle danışıldıktan sonra bu Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 1. fıkrası hükümlerinden inhiraf etmek hususunda müsaade olunacaktır.
 2. Bu madde gereğince kendisine müsaade olunan her ücretli iş bulma bürosu;

 

a)    Yetkili makamın kontrolüne tabi olacaktır.

b)    Yetkili makam tarafından tespit edilecek devrelerde yenilenecek yıllık bir ruhsatiyeyi haiz bulunacaktır.

c)    Yetkili makam tevdi ve onun tarafından tasvip edilmiş yahut da anılan makam tarafından tespit olunmuş tarifedekinden fazla harç ve masraf alamayacaktır;

d)    Ancak, yetkili makam tarafından mezun kılındığı takdirde ve yürürlükte bulunan mevzuatla tespit edilmiş şartlar içinde, yabancı memleketler için veya yabancı memleketlerden işçi tedarik edebilecektir.

 

Madde 6

 

Birinci maddenin 1 (b) fıkrasında yazılı ve kazanç gayesi takip etmeyen ücretli iş bulma büroları ;

 

a)    Yetkili makamın müsaadesini haiz olacak ve anılan makamın kontrolüne tabi bulunacaklardır.

b)    Yetkili makama tevdi edilip onun tarafından tasvip olunan yahut da yapılan masraflar gözönünde bulundurularak anılan makam tarafından tespit olunacak tarifeden daha yüksek ücret alamayacaklardır.

c)    Ancak yetkili makam tarafından mezun kılındıkları takdirde ve yürürlükte bulunan mevzuatla tespit edilmiş şartlar içinde yabancı memleketlere veya yabancı memleketlerden işçi tedarik edebileceklerdir.

 

Madde 7

 

Yetkili makam, ücretsiz iş bulma bürolarının muamelelerini parasız yaptıklarına kanaat hasıl etmek için gerekli tedbirleri alacaktır.

                         

Madde 8

 

Gerek, Sözleşmenin bu bölümündeki hükümlere gerek bunları yürürlüğe koyan mevzuat hükümlerine aykırı hareket hakkında, icabında bu Sözleşmede derpiş olunan ruhsatiyenin veya müsaadenin geri alınmasını da ihtiva etmek üzere uygun cezai müeyyideler konulacaktır.

 

Madde 9

 

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Anayasanın 22 nci maddesinde derpiş olunan yıllık raporlar, 5 inci madde gereğince müsaade edilmiş olan inhiraflara ve bilhassa inhiraflardan faydalanan büroların sayısına ve faaliyetlerinin şümul sahasına, inhirafları gerektiren sebeplere ve anılan büroların faaliyetini kontrol etmekle yetkili makam  tarafından ittihaz edilmiş olan tedbirlere dair her türlü gerekli bilgileri verecektir.

 

BÖLÜM III

Ücretli İş Bürolarının Nizama Bağlanması

 

Madde 10

 

Birinci maddenin 1 (a) fıkrasında yazılı kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma büroları;

 

a)    Yetkili makamın kontrolüne tabi olacaklardır.

b)    Yetkili makam tarafından tensip edilecek devrelerde yenilenecek yıllık bir ruhsatnameyi haiz bulunacaklardır.

c)    Yetkili makama tevdi ve onun tarafından tasvip edilmiş yahut da anılan makam tarafından tespit olunmuş tarifedekinden fazla harç ve masraf alamayacaklardır.

d)    Ancak yetkili makam tarafından mezun kılındıkları takdirde ve yürürlükte bulunan mevzuatla tespit edilmiş şartlar içinde yabancı memleketlere veya memleketlerden işçi tedarik edebileceklerdir.

 

Madde 11

 

Birinci maddenin 1 (b) fıkrasında yazılı bulunan ve kazanç gayesi takip etmeyen ücretli iş bulma büroları;

 

a)    Yetkili makamın müsaadesini alacaklar ve anılan makamın kontrolüne tabi bulunacaklardır.

b)    Yetkili makama tevdi ve onun tarafından tasvip edilecek yahut da anılan makam tarafından yapılan masraflar gözönünde bulundurularak, tayin olunacak tarifeden yüksek bir ücret alamayacaklardır.

c)    Ancak yetkili makam tarafından mezun kılındıkları takdirde ve yürürlükte bulunan mevzuatla tespit edilmiş şartlar içinde yabancı memleketlere veya yabancı memleketlerden işçi tedarik edebileceklerdir.

 

Madde 12

 

Yetkili makam, ücretsiz iş bulma bürolarının muamelelerini parasız yaptıklarına kanaat hasıl etmek için gerekli tedbirleri alacaktır.

 

Madde 13

 

Gerek Sözleşmenin bu bölüm hükümlerine gerek bunları yürürlüğe koyan mevzuat hükümlerine aykırı her hareket hakkında, icabında, bu Sözleşmede derpiş olunan ruhsatnamenin yahut müsaadenin geri alınmasını da ihtiva eden uygun cezai müeyyideler konulacaktır.

 

Madde 14

 

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Anayasanın 22 inci maddesinde derpiş olunan yıllık raporlar, bilhassa kazanç gayesi takibeden bürolar dahil olmak üzere ücretli iş bulma bürolarının muamelelerini kontrol etmek için yetkili makam tarafından alınmış olan tedbirler hakkında gerekli her türlü bilgileri verecektir.

 

 

BÖLÜM IV

Çeşitli Hükümler

 

Madde 15

 

 1. Bir üyenin ülkesi geniş bölgeleri ihtiva edip de bu bölgelerdeki nüfusun dağınıklığı veya gelişme safhası dolayısıyla yetkili makam, bu Sözleşme hükümlerinin buralarda uygulanmasının kabil olmayacağını mülahaza ettiği takdirde, adı geçen makam, bu bölgeleri bu Sözleşmenin uygulanmasından ya tamamıyla veyahut muayyen işletmeler veya işler hakkında münasip göreceği istisnaları kabul etmek suretiyle kısmen muaf tutabilir.
 2. Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 22 nci maddesi gereğince bu Sözleşmenin uygulanmasına dair vereceği ilk yıllık raporunda, hakkında bu madde hükümlerine müracaat niyetinde olduğu bölgeleri ve bu hükümlere müracaat niyetinde olmasının sebeplerini göstermelidir; hiçbir üye, daha sonra, bu suretle göstermiş bulunduğu bölgelerden maadası için bu madde hükümlerine müracaat edemez.
 3. Bu madde hükümlerine müracaat eden her üye, müteakip yıllık raporlarında, hangi bölgeler için bu madde hükümlerine müracaat hakkından vazgeçtiğini göstermelidir.

 

Madde 16

 

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir.

 

Madde 17

 

 1. Bu Sözleşme, onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerini ilzam eder.
 2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil edilmesi tarihinden ancak on iki ay sonra yürürlüğe girer.
 3. Bu Sözleşme, onu sonradan onayan üyeler için onama belgesinin tescil edilmesinden on iki ay sonra yürürlüğe girer.

 

Madde 18

 

 1. Milletlerarası Çalışma Statüsünün 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek beyanlar aşağıdaki hususları açıklamalıdırlar.

 

a)    İlgili üyenin, Sözleşme hükümlerinde hiç bir değişiklik yapılmadan uygulanacağını taahhüt ettiği ülkeler,

b)    Sözleşme hükümlerinde değişiklikler yapılarak uygulanacağını taahhüt ettiği ülkeler ve bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğu,

c)    Sözleşmenin uygulanamayacağı ülkeler ve bu gibi hallerde Sözleşmenin uygulanamamasının sebepleri,

d)    Sözleşme hakkındaki kararın vaziyetin daha ziyade tetkikine kadar talik ettiği ülkeler.

 

 1. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde zikrolunan taahhütler, onamanın ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doğuracaktır.
 2. Her üye bu maddenin, 1 inci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri gereğince daha evvel yapmış olduğu beyanda mevcut ihtirazı kayıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni bir beyan ile vazgeçilebilecektir.
 3. Her üye, 11 inci madde hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmeyi feshedebileceği devreler zarfında, Genel Müdüre, daha evvelki herhangi bir beyanın hükümlerini herhangi bir bakımdan değiştiren ve belirli ülkelerdeki durumu bildiren yeni bir beyan gönderebilecektir.

 

Madde 19

 

 1. Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 35 inci maddesinin 4 ve 5 inci fıkraları uyarınca, Genel Müdüre gönderilen beyanlar, Sözleşme hükümlerinin ülkede değişikliklerle mi yoksa değişiklik yapılmadan mı uygulanacağını bildirmelidir; beyan, Sözleşme hükümlerinin değişiklikler kaydıyla uygulanacağını bildirdiği zaman, bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğunu belirtmelidir.
 2. İlgili üye veyahut üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla bildirilen değişikliği ileri sürmek hakkından daha sonraki bir beyanla tamamen veya kısmen vazgeçebilecektir.
 3. İlgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, 11 inci madde hükümlerine uygun olarak Sözleşmenin feshedebileceği devreler zarfında, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne, daha evvelki bir beyanın hükümlerini herhangi bir başka bakımdan değiştiren ve bu Sözleşmenin uygulanması hususundaki durumu belirten yeni bir beyan gönderebilecektir.

 

Madde 20

 

 1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu müdürün tescil edeceği bir ihbarname ile feshedilebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır.
 2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da onu bundan evvelki fıkrada yazılı 10 yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında, bu madde gereğince feshetmek ihtiyarını kullanmayan her üye, yeniden on yıllık devre bitimince, bu maddede derpiş olunan şartlar içinde feshedilebilecektir.

 

 

 

Madde 21

 

 1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilat üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onama, beyan ve fesihlerin tescil olunduğunu Milletlerarası Teşkilatının bütün üyelerine tebliğ edecektir.
 2. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin tescil olunduğunu Teşkilat üyelerine tebliğ ederken, bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında teşkilat üyelerinin dikkatini çekecektir.

 

Madde 22

 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince, tescil etmiş olduğu bütün onama, beyan ve fesihlere dair tam bilgileri Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır.

 

Madde 23

 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi meselesinin konferans gündemine konulması lüzumu hakkında karar verecektir.

 

Madde 24

 

 1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme başkaca hükümler ihtiva eylemediği takdirde;

 

a)    Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukarıdaki 23 üncü madde nazara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammum edecektir.

b)    Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme, üyelerin onanmasına artık açık bulundurulmayacaktır.

 

 1. Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici sözleşmeyi onamış bulunan üyeler için, her halde şimdiki şekil ve muhtevasıyla muteber olmakta devam edecektir.

Madde 25

 

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir.188.119.60.48
DİĞER HABERLER

İstanbul Hava Durumu
Dosya İndirme Panosu

 

Copyright 2021 © Kooperatif. Tüm Hakları Saklıdır.

Zamran Software Zamran Software Web Tasarım.

Top